BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

75 615 194

+8,93%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 600

+9,89%

do roku 2020


5 750

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

851

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 147

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

620

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Celestynów w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 25% wszystkich dochodów gminy. Warto odnotować, że w stosunku do roku poprzedniego wpływy gminy z tytułu udziału w podatku PIT wzrosły o ponad 835 tys. zł, czyli blisko o 5%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy Celestynów były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 14,4 mln zł (19% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów była subwencja ogólna wykonana na poziomie 11,4 mln zł. Wskazać należy na stosunkowo wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu gminy, ponieważ dopiero piątym najważniejszym źródłem jej dochodów były wpływy z podatku od nieruchomości, będące jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy w 2021 r. Wykonanie na poziomie ponad 5,8 mln zł stanowiło nieco blisko 8% wpływów do budżetu.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Celestynów w 2021 r.


Dochody Gminy Celestynów w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Celestynów w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

12,89%

+2,25 pp.

do roku 2020Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Celestynów w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 9.748.128,71 zł z czego 7.097.496,88 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 2.215.639,61 zł pozyskano z budżetu państwa oraz funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Celestynów otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów". Kwota dofinansowania wyniesie 3.150.000. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

71 112 197

+17,62%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 207

+18,66%

do roku 2020


4 682

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 525

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

10 763 610

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

9 214 034

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Celestynów najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Kwota wydatków w tym obszarze opiewała na blisko 19,9 mln zł, co stanowiło 28% budżetu zrealizowanego przez gminę. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie niemal 18,3 mln zł, co stanowiło 26% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach rolnictwa i łowiectwa (niemal 11,7.mln zł), co wiązało się z realizacją zadań inwestycyjnych. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało blisko 6,7 mln zł, co stanowiło 9% wydatków gminy.

Kierunki wydatków Gminy Celestynów w 2021 r.ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

7 198 218

-16,61%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

628

-15,88%

do roku 2020


4 502 997

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

12 230 585

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

9,52%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

9 281

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Celestynów na koniec 2021 r. wyniosło niemal 7,2 mln zł i stanowiło 9,52% wykonanych dochodów. W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia gminy spadła o 16,62% i jednocześnie o 2,92 pp. spadł udział zadłużenia w dochodach ogółem. Gmina sprawnie obsługuje swoje zadłużenie, co pozwala na optymalne finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W 2021 r. o ponad 1/5 wzrósł poziom wygenerowanej nadwyżki operacyjnej, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Celestynów wg ostatniej zmiany w 2021 r.