SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY441

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat z terenu gminy objętych wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonym przez gminę.

78,89%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

17,92

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w SP (łącznie z oddziałem przedszkolnym).

1,87

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy w SP (łącznie z oddziałem przedszkolnym).


996

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

83,77%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci z terenu gminy objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,60

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w SP (łącznie z oddziałem przedszkolnym).

8,07

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela w SP (łącznie z oddziałem przedszkolnym).System oświatowy Gminy Celestynów w 2021 r.Zdjęcie budynku szkoły (1).
Zdjęcie budynku szkoły (2).
Zdjęcie budynku szkoły (3).
Zdjęcie budynku szkoły (4).
Zdjęcie budynku przedszkola.

W 2021 r. Gmina Celestynów prowadziła 4 szkoły podstawowe, 2 przedszkola samorządowe oraz punkt przedszkolny, w podziale na:

 • Publiczną Szkołę Podstawową im. Batalionu "Zośka” w Celestynowie;

 • Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie;

 • Szkołę Podstawową w Regucie;

 • Szkołę Podstawową im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi;

 • Przedszkole Samorządowe w Celestynowie;

 • Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi;

 • Punkt Przedszkolny w Regucie.


Ponadto w Gminie funkcjonowały następujące jednostki prowadzone przez inny organ niż JST:

 • Niepubliczne Przedszkole "Leśne Skrzaty” w Dyzinie;

 • Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś” w Celestynowie;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa wraz z oddziałem przedszkolnym oraz punktem przedszkolnym w Podbieli.


Struktura szkół i przedszkoli w 2021 r.

W szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkole, w których łącznie wychowaniem przedszkolnym w 2021 r. objęto 129 dzieci:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka” w Celestynowie - 80 dzieci;

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Ostrowie - 15 dzieci ;

 • Szkoła Podstawowa w Regucie - 11 dzieci;

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi - 23 dzieci.


Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

203,47

Liczba etatów zatrudnionych pracowników ogółem w 2021 r.


138,70

Liczba etatów zatrudnionych nauczycieli w 2021 r.

64,77

Liczba etatów zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2021 r.


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowegobaza lokalowa oraz wyposażenie jednostek oświatowychBaza lokalowa oraz materialna w jednostkach oświatowych jest zróżnicowana. W miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy Celestynów jest na bieżąco doposażana w nowoczesny sprzęt multimedialny wspomagający proces dydaktyczny.

Baza lokalowa

Wyposażenie w sprzęt oraz zbiory bibliotecznedziałalność na rzecz uczniówDowożenie uczniów

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego Gmina Celestynów zapewnia dowóz uczniów do szkół obwodowych poprzez firmę transportową wyłonioną w drodze przetargu. W 2021 roku dowożonych było 160 uczniów. W czasie dowozu uczniowie mieli zapewnioną opiekę.

Dowozem do szkól, przedszkoli i ośrodków objęci są również uczniowie z niepełnosprawnościami. W 2021 roku odbywał się w dwóch formach:

 • dowozu zbiorowego przez przewoźnika wyłonionego w drodze zapytania ofertowego - 8 uczniów;

 • dowozu indywidualnego, zgodnie z zawartą umową z rodzicem ucznia - 10 zawartych umów.

W 2021 r. koszt poniesiony z tytułu dowozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli wyniósł 139.151,30 zł.


Pomoc materialna

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne;

 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne finansowane jest w 80% z budżetu państwa oraz w 20% ze środków własnych gminy. Przysługuje ono uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. W 2021 r. kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 13.777,86 zł, z czego 11.022,29 zł to dotacja celowa, a 2.755,57 zł to wkład własny gminy.

Kolejnymi zadaniami o charakterze pomocy materialnej dla uczniów jest dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dotacja jest udzielana co trzy lata szkolne, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego zwiększy się, to na tych uczniów także 35 przysługuje dotacja. Natomiast dotacja na materiały ćwiczeniowe jest udzielana każdego roku. Z tej formy pomocy korzystają uczniowie klas I-VIII. W 2021 roku otrzymano dotację na podręczniki i materiały edukacyjne dla wszystkich uczniów. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 107.501,83 zł.programy projekty realizowane w szkołach i przedszkolach w 2021 r.Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci” w wieku 3-6 lat na terenie Gminy Celestynów

Program Powszechnej Dwujęzyczności "Dwujęzyczne Dzieci" w wieku 3-6 lat na terenie Gminy Celestynów, ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka obcego nowożytnego umożliwiające traktowanie tego języka jako naturalnego elementu rzeczywistości. Program realizowany jest już od 2016 roku w szkołach i przedszkolach dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.


model Oceniania Kształtującego

W szkołach i przedszkolach realizowany jest metoda Oceniania Kształtującego, będąca drogowskazem do skutecznego nauczania i uczenia się. Niezmiennie liderem wprowadzania i korzystania z tego modelu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi.


Wykaz programów profilaktycznych, wychowawczych oraz naprawczych

Tabela EDU_6