GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

1 749

+6,57%

do roku 2020981

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

89

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do REGON

47

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na terenie Gminy Celestynów stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Należy podkreślić, że pomimo wzrostu stawek maksymalnych dla podatku od środków transportowych, gmina zdecydowała się utrzymać je na niskim poziomie. Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby nowych działalności gospodarczych w 2021 r. wpisanych do rejestru REGON . Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie gminy są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.749,20 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.641,40 .Tereny inwestycyjneGmina Celestynów regularnie podnosi standard warunków do inwestowania. Zasadniczym atutem jest położenie w odległości zaledwie 40 km od Warszawy, elektryczna kolej podmiejska, prywatne linie autobusowe oraz przebiegające przez teren Gminy dwie drogi krajowe S17 i DK nr 50.

Gmina Celestynów wyznaczając w planie miejscowym tereny przemysłowe w miejscowości Ostrów uruchomiła ponad 30 ha terenów prywatnych z przeznaczeniem pod inwestycje, położonych tuż przy węźle drogowym na drodze ekspresowej S17.

W 2021 r. na miejskim profilu Youtube udostępniono film promujący ofertę inwestycyjną Gminy Celestynów oraz lokalne firmy. Film został przygotowany w języku polskim, angielskim oraz japońskim.


Innym obszarem o silnym potencjale rozwojowym dla działalności produkcyjno usługowej jest miejscowość Jatne (strefa o pow. ok. 15,5 ha), gdzie funkcjonuje już kilka prężnie działających przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zdjęcie satelitarne terenu gminy Celestynów (1).

Kolejną strefą przeznaczoną pod inwestycje została wyznaczona w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Regut (obszar ok. 3,8 ha). Planowany termin uchwalenia planu - 2022 r.

Zdjęcie satelitarne terenu gminy Celestynów (2).


Portal Inwestycyjny Gminy Celestynów.

Od jesieni 2021 r. funkcjonuje ponadto Portal Inwestycyjny Gminy Celestynów. To miejsce, w którym przedsiębiorcy i inwestorzy mogą pozyskać informacje na temat terenów inwestycyjnych, działek budowlanych, lokali użytkowych, a inni zainteresowani mogą tu również odnaleźć oferty pracy.

Elementem portalu jest m.in. interaktywna mapa z dostępnymi ofertami. Stronę utworzono dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu POWER 2014-2020.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty i przyczynia się do usprawniania procesów inwestycyjnych.

Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. Ze względu jednak na wciąż małe pokrycie obszaru Gminy Celestynów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydawane są decyzje o warunkach zabudowy (117) oraz o inwestycjach celu publicznego (20).

30 listopada 2021 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel-część B. Nowy plan dotyczy terenu o powierzchni 304 ha. Został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego już na początku 2022 r., dzięki czemu powierzchnia gminy pokryta MPZP wzrosła o 1/3. Taki kierunek zmian wpływa pozytywnie na wizerunek gminy i warunki inwestowania.


3

Liczba MPZP

obowiązujących

1

Liczba planów

uchwalonych

938,4

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)*

10,6%

Powierzchnia gminy

objęta MPZP

*Powierzchnia nie uwzględnia terenu w miejscowości Pogorzel - uchwała została ogłoszona już w 2022 r.

Liczba prowadzonych postępowań w zakresie wydania warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych wypisów z MPZP

Liczba prowadzonych postępowań w zakresie wydania warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych wypisów z MPZP

GOSP_1

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w gminie celestynów

Wykaz aktów planowania przestrzennego dostępny po kliknięciu w mapę

Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego w Gminie Celestynów.