INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Celestynowa. Do najważniejszych z nich należą:


  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2021-2024;

  • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2021.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI353 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,5 km

nowej sieci

wodociągowej

81 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

98,7%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

157 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

7,4 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

65 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

42,3%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


W 2021 r. kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Celestynowie dla obszarów: Zlewnia Radzińska oraz Zlewnia Witos. Rozpoczęto budowę kanalizacji w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś oraz Glina. Zakończono budowę kanalizacji w miejscowości Pogorzel i Celestynów (końcówki kanalizacji od ul. Radzińskiej). Rozpoczęto prace projektowe budowy kanalizacji w miejscowości Lasek i Celestynów ul. Wojska Polskiego. Szczegółowy opis inwestycji zrealizowanych w zakresie wodociągów i kanalizacji przedstawiono w zakładce Inwestycje.ODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

3 758 606

-10,28%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.


Do 31 lipca 2021 r. na terenie Gminy Celestynów obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

  • 35,00 zł w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

  • 80,00 zł w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących biooodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stosowano 6,00 zł zwolnienia z opłaty. W takim przypadku opłata wynosiła 29,00 zł.

Plakat "Przydomowy Kompostownik".

Od 1 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Celestynów obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

  • 29,00 zł w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

  • 80,00 zł w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie.

W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stosowano 9,00 zł zwolnienia z opłaty. W takim przypadku opłata wynosiła 20,00 zł.


W 2021 r. dochody osiągane w ramach utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe o 64.218,12 zł od ponoszonych wydatków.

Wzrost ilości odebranych odpadów w latach 2017-2021 (w tonach)


4 180

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych (tony)

390

Masa odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca (w kilogramach)

1 670

Łączna masa odebranych odpadów

niesegregowanych (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


2 510

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

2 123

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych z nieruchomości (tony)

387

Łączna masa odpadów

segregowanych dostarczonych

do PSZOK (tony)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

4 801 454

+70,16%

do roku 2020


W zakresie transportu i łączności wydatki poniesione w 2021 r. objęły dopłaty do publicznego transportu zbiorowego, koszty bieżącego utrzymania ulic (remonty, ulic, naprawę oznakowania, remonty chodników itp.). Zdecydowaną część wydatków stanowiły jednak wydatki o charakterze majątkowym.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.
2

Liczba linii

autobusowych


21,3

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jednym kierunku

W 2021 r. znaczące środki finansowe gmina poniosła w związku z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki w tym dziale mają swoje uzasadnienie w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. Wydatki objęły dotacje przekazywane w comiesięcznych transzach na zapewnienie usług transportu zbiorowego w zakresie przejazdu na liniach kolejowych realizowanych przez SKM i KM łączących Otwock z Warszawą, koszty organizacji publicznego transportu na linii komunikacyjnej Celestynów - Gózd - Stara Wieś - Kołbiel oraz Kołbiel - Nowa Wieś - Bocian - Ostrowik - Ostrów oraz koszty zapewnienia usług transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Celestynów.


2,4

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

0,3

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,2

Długość wybudowanych

chodników (w km)

56

Liczba nowych

lamp ulicznych


w tym:


nowe lampy - 51

zmodernizowane lampy - 5

Szczegółowy opis inwestycji zrealizowanych w zakresie dróg publicznych, chodników i oświetlenia przedstawiono w zakładce Inwestycje.


Zdjęcie przedstawia drogę.

Przebudowana ul. Dębowa w Celestynowie


GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

245 165

-49,51%

do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej obejmują przede wszystkim koszty remontów i napraw wykonywanych w gminnym zasobie mieszkaniowym, wydatki na utrzymanie posesji i innych terenów gminnych, opłaty komornicze i sądowe, koszty aktualizacji programu e-gmina, wykonywania podziałów geodezyjnych czy rozgraniczania nieruchomości na terenie gminy.


42

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

4

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

2

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


7

Liczba wynajmowanych lokali socjalnych w 2021 r.

1

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

1

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.