INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

17 475 717
+89,32%
do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy Celestynów w 2021 r.

Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Celestynów w 2021 r. wyniosło 17,5 mln .

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Blisko 2/3 wydatków majątkowych w 2021 r. było skoncentrowanych na realizacji priorytetowego Programu Gospodarki wodno-ściekowej. Drugim znacznym obszarem wydatków była budowa dróg.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2021 r. w siedmiu programach inwestycyjnych z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.


Inwestycje w skrócie

Mijający rok w Gminie Celestynów był intensywny pod wieloma względami. Był to czas wielu modernizacji, zmian i realizacji nowych inicjatyw. Wymagały one innowacyjnego podejścia w zakresie pozyskiwania środków finansowych, jak również wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych.

We wszystkich zrealizowanych zadaniach priorytetem było pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, odciążając tym samym gminny budżet.

Gmina wsparła finansowo Zakład Gospodarki Komunalnej i Ochotnicze Straże Pożarne w realizacji powierzonych im zadań. W tym roku, przyznano także dotacje dla mieszkańców, w ramach programu „Gmina z dobrym klimatem”. Na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych przeznaczono więcej środków niż w roku ubiegłym.

Jednym z głównych działań gminy w 2021 r. były starania w celu pozyskania dodatkowych środków na budowę bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu pozyskano rekordową kwotę 4 mln zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W 2021 r. zawarto także umowę na zaprojektowanie i budowę bezkolizyjnego skrzyżowania w Celestynowie. Obecnie na zaawansowanym etapie są prace projektowe.

Równie ważne zadanie realizowane w 2021 r. to budowa kanalizacji na terenie Gminy Celestynów. Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogorzel, Glina oraz w dużej części miejscowości Celestynów. Rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi. Przygotowano także dokumentację do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Lasku. Dzięki rozbudowie do nowej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych łącznie blisko 3.000 nowych użytkowników.

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi. Jest to kolejny krok w celu finalizacji tej inwestycji.Program: Gospodarka wodno-ściekowa

Łączna wartość wykonania zadań: 11.317.888,21 złPoprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II

Wartość wykonania w 2021 r.: 10.492.178,99 zł

W 2021 r. trwała kontynuacja realizacji inwestycji rozpoczętej w 2018 r.

W 2021 r. kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej w Celestynowie dla obszarów:

 • Zlewnia Radzińska oraz Zlewnia Witosa,

 • rozpoczęto budowę kanalizacji w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś,

 • zakończono budowę kanalizacji w miejscowości Pogorzel, Glina i Celestynów (końcówki kanalizacji od ul. Radzińskiej),

 • rozpoczęto prace projektowe budowy kanalizacji w miejscowości Lasek i Celestynów ul. Wojska Polskiego.

Dofinansowanie w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie 21.995.469,71 zł.

Zdjęcie przedstawia loga
Zdjęcie władz Gminy Celestynów przy koparce trzymających tabliczki.
Zdjęcie koparki kopiącej rów.
Zdjęcie mężczyzn patrzących w projekt.Mapka do celów projektowych.

stacja uzdatniania wody w miejscowości Regut - projekt

Wartość wykonania w 2021 r.: 95.940,00

Opracowano dokumentację projektową budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut.

Otrzymano dofinansowanie na budowę stacji uzdatniania wody z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 2.000.000,00 zł. W dniu 30 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski oraz Wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk podpisali umowę o dofinansowanie w siedzibie Województwa Mazowieckiego.

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy SUW.

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy SUW


Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie - dokumentacja

Wartość wykonania w 2021 r.: 27.060,00

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie.

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII

Wartość wykonania w 2021 r.: 615,00

Wykonano aktualizację kosztorysów na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów.

Projekt przydomowej oczyszczalni

Projekt przydomowej oczyszczalniProgram: Budowa dróg

Łączna wartość wykonania zadań: 3.315.884,08Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.393.966,09

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Celestynów:

 • ul. Widok o długości 281 mb,

 • ul. Wesoła o długości 238,5 mb,

 • ul. Radzińska o długości 363 mb,

 • ul. Otwocka o długości 350 mb,

 • ul. Sucharskiego o długości 260 mb,

 • ul. Dębowa o długości 157 mb

 • oraz ul. Ludowa o długości 134 mb.

Wykonano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych w miejscowości Celestynów dla ul. Kościuszki oraz ul. Wrzosowej (sięgacz).

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.239.737,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tabliczka Dofinasowanie ze ŚRFIL.


Zdjęcie ulicy Ludowej w miejscowości Celestynów.

ul. Ludowa

Zdjęcie ulicy Dębowej w miejscowości Celestynów

ul. Dębowa

Zdjęcie drogi.

ul. Radzińska

Zdjęcie ulicy Sucharskiej w miejscowości Celestynów.

ul. Sucharskiego

Zdjęcie ulicy Otwockiej w miejscowości Celestynów.

ul. Otwocka

Dokumentacja ul. Kościuszki

Dokumentacja ul. Kościuszki

Dokumentacja ul. Wrzosowej

Dokumentacja ul. Wrzosowej

Zdjęcie ulicy Wesołej w miejscowości Celestynów.

ul. Wesoła

Zdjęcie ulicy Widok w miejscowości Celestynów.

ul. Widok


Zdjęcie drogi o nawierzchni asfaltowej.

Droga w Jatnem

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem

Wartość wykonania w 2021 r.: 250.480,61

Wykonano na odcinku 430 mb przebudowę drogi gminnej 271637W w miejscowości Jatne oznaczonej jako dz. ew. nr 362, polegającą na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego ze zjazdami na posesje, poboczy, odwodnienia oraz elementów stałej organizacji ruchu.


Przebudowa ul. Paprociowej i ul. Ziołowej w Zabieżkach

Wartość wykonania w 2021 r.: 175.010,61

Wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowości Zabieżki, polegającą na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki brukowej na ul. Paprociowej o długości 78 m oraz ul. Ziołowej o długości 150 mb.

Zdjęcie drogi o nawierzchni z kostki brukowej (ul. Paprociowa).

ul. Paprociowa

Zdjęcie drogi o nawierzchni z kostki brukowej (ul. Ziołowa).

ul. Ziołowa


Zdjęcie przedstawia chodnik.

Chodnik w Ostrowie

Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie

Wartość wykonania w 2021 r.: 151.214,97

Wykonano 245 mb chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ostrów oznaczonej jako dz. ew. nr 263/8.

Zdjęcie przedstawia drogę wykonaną z kruszywa.

Droga w miejscowości Regut

Grafika Mazowsze.

Przebudowa drogi do gruntów rolnych działka ewid. nr 187 obręb geodezyjny 11- REGUT

Wartość wykonania w 2021 r.: 116.800,80

Wykonano 555 mb drogi z kruszywa na dz. nr ew. 187 w miejscowości Regut. Otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 52.496,40 zł

Zdjęcie przedstawia drogę.

Droga Glina - Jatne

Przebudowa drogi Glina - Jatne

Wartość wykonania w 2021 r.: 114.980,40 zł

Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 271638W znajdującej się na działce ewidencyjnej nr 357 pomiędzy miejscowościami Glina-Jatne, na odcinku od km 0+746 do km 0+846, o długości 100 mb.

Dokumentacja projektowa i przebudowa ul. Sportowej w Pogorzeli

Wartość wykonania w 2021 r.: 94.710,00 zł

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Sportowej w Pogorzeli. Wydatki w wysokości 94.710,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Projekt ul. Sportowej

Projekt ul. Sportowej


Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.490,75 zł

Kontynuowano umowę zawartą w 2020 r. na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem drogi gminnej - ul. Piękna w Pogorzeli . Wydatki w wysokości 2.490,75 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Projekt ul. Pięknej

Projekt ul. Pięknej


Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi

Wartość wykonania w 2021 r.: 14.999,85

Zawarto umowę na projekt budowy parkingu na przy stacji kolejowej w Starej Wsi. Wydatki w wysokości 14.999,85 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r, nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Projekt budowy parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi

Projekt budowy parkingu przy stacji kolejowej w Starej Wsi


Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie

Wartość wykonania w 2021 r.: 1.230,00 zł

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach zadania pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem realizacji do dnia 31 maja 2023 r.

Otrzymano dofinansowanie na realizację zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.620.000,00 zł na rok 2022 oraz w wysokości 2.380.000,00 zł na rok 2023.

Otrzymano dofinansowanie w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowych z drogami – etap III” w wysokości 13.286.930,40 zł.

Zdjęcie przedstawia loga.


Otrzymano również dofinansowanie na realizację zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł.

Grafika Mazowsze.Program: Kultura fizyczna

Łączna wartość wykonania zadań: 1.057.470,98Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów

Wartość wykonania w 2021 r.: 552.186,98

W ramach programu modernizacji zrealizowano szereg inwestycji:

 • wybudowano boisko do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie,

 • wykonano koncepcję oraz dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji boiska w m. Regut,

 • wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy piłkochwytów na boisku sportowym w m. Ostrowik,

 • zakupiono piłkochwyt na boisko sportowe w m. Ostrowik,

 • wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Podbiel,

 • wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich na budowę boiska sportowego w m. Glina

 • wykonano 160 mb ogrodzenia panelowego wokół boiska sportowego w m. Glina,

 • wybudowano część podbudowy boiska do piłki nożnej w m. Dąbrówka wraz z odwodnieniem i zbiornikiem odparowującym.

W 2021 r. zawarto również umowę na budowę oświetlenia sportowego na boisku w m. Glina oraz na nadzór inwestorski nad budową oświetlenia.

Wydatki w wysokości 150.229,18 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Zdjęcie przedstawia profile metalowe.

Piłkochwyty dla boiska w Ostrowiku

Zdjęcie przedstawia ogrodzenie boiska.

Ogrodzenie boiska w m. Glina

Zdjęcie boiska do siatkówki plażowej.

Boisko do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka"

Zdjęcie przedstawia teren pod boisko.

Modernizacja boiska w Dąbrówce


Budowa skateparku w miejscowości Celestynów

Wartość wykonania w 2021 r.: 505.284,00

Dnia 2 września 2021 r. Wójt Gminy Celestynów Witold Kwiatkowski podpisał umowę w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie budowy nowoczesnego skateparku. Nowa infrastruktura uzupełni przestrzeń sportowo-rekreacyjną w okolicy Pumptracku. Dotychczasowy skatepark zlokalizowany był w części parkowej. Zmiana lokalizacji skateparku umożliwi podjęcie działań w celu zagospodarowania centrum Celestynowa. Ponadto obecny skatepark wymaga remontu.

Nowe ciekawe urządzenia urozmaicą spędzanie młodzieży czasu wolnego na świeżym powietrzu i spowodują zwiększenie popularności także sąsiedniego Pumptracku. Z czasem teren ten planuje się rozbudować o przeniesioną siłownię zewnętrzną i inne obiekty sportowe w celu kompletności oferty sportowo-rekreacyjnej Gminy Celestynów.

Otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”w wysokości 200.000,00 zł

Grafika Mazowsze
Skatepark w Celestynowie.

Skatepark w CelestynowieProgram: Oświata i wychowanie

Łączna wartość wykonania zadań: 866.919,29 złBudowa ogrodu deszczowego przy szkole podstawowej w Celestynowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wartość wykonania w 2021 r.: 774.777,00

W 2021 r. dokonano przebudowy dziedzińca. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnie, siedziska, oświetlenie, ogród deszczowy, automatyczny system nawadniania z wykorzystaniem deszczówki, różnorodna zieleń w tym liczne i różnorodne drzewa oraz krzewy. Innowacyjna inwestycja, jaką jest budowa ogrodu deszczowego sama w sobie będzie wyczuwalną lekcją, pokazującą jak dbać o środowisko. Ogród deszczowy jest rozwiązaniem ograniczającym odpływ wód opadowych do kanalizacji, pozytywnie wpływa na otoczenie, poprawia czystość wód, a do tego wspomaga infrastrukturę.

Głównym zadaniem inwestycji jest tworzenie terenów zieleni, które sprzyjają poprawie warunków mikroklimatycznych, co wpisuje się w program „Gmina z dobrym klimatem”. Poza pozytywnym wpływem na środowisko, koncepcja wpłynie również na warunki estetyczne oraz zapewni przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową, głównie dla dzieci i mieszkańców korzystających z Gminnej Hali Sportowej.

Otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”w wysokości 185.129,00 zł

Grafika Mazowsze.
Zdjęcie ogrodu deszczowego przed budynkiem.

Ogród deszczowy


Zdjęcie chodnika w parku.

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie

Wartość wykonania w 2021 r.: 25.313,40

Wykonano chodnik stanowiący dojście z parkingu do budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Zawarto umowę na projekt budowy oświetlenia parkowego na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrowie.

Wydatki w wysokości 3.357,90 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.


Zdjęcie przedstawia wentylatory.

Poprawa skuteczności istniejącej wentylacji grawitacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie - dokumentacja

Wartość wykonania w 2021 r.: 24.300,00

Opracowano dokumentację budowy i przebudowy instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie przy ul. Św. Kazimierza.

Zdjęcie rysunku z napisem WITAJ.

Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie


Wartość wykonania w 2021 r.: 10.972,83

Zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie.Zdjęcie placu zabaw.

Zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Starej Wsi

Wartość wykonania w 2021 r.: 22.524,40

Wykonano projekt oraz doposażono plac zabaw przy Przedszkolu w Starej Wsi w zestaw zabawowy "Siesta".

Zdjęcie przedstawia mapkę geodezyjną.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi


Wartość wykonania w 2021 r.: 9.031,66

Zawarto umowę na przyłącze gazowe do budynku Szkoły Podstawowe w Starej Wsi oraz dokonano płatności pierwszej raty opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy szkoły.Program: Gospodarka komunalna

Łączna wartość wykonania zadań: 654.292,33Projekty i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów

Wartość wykonania w 2021 r.: 360.108,33

W zakresie inwestycji oświetleniowych wykonano:

 • projekt oraz budowę 15 słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Zabieżkach,

 • projekt oraz budowę oświetlenia przy drodze powiatowej w miejscowości Jatne 13 słupów oświetleniowych oraz poniesiono w związku z tym opłatę przyłączeniową,

 • budowę 6 słupów oświetleniowych przy drodze gminnej dz. 362 w m. Jatne,

 • projekt oraz budowę 1 słupa oświetleniowego oraz wymianę oświetlenia ulicznego przy ul. Podgórnej w m. Celestynów,

 • projekt oraz budowę 6 słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Spokojnej w m. Dąbrówka,

 • budowę 3 słupów oświetlenia ulicznego przy ul. Tuwima w Starej Wsi,

 • budowę 6 słupów oświetleniowych w miejscowości Ostrowik przy drodze dz. 361,

 • wykonano montaż oprawy LED przy ul. Bażantowej w Pogorzeli,

 • zamontowano oprawę sodową przy drodze gminnej dz. 1378/1 w m. Ponurzyca,

 • projekty budowy oświetlenia: przy ul. Dębowej w Celestynowie, przy ul. Wiatracznej, Modrzewiowej i ul. Sportowej w Regucie, przy drodze gminnej dz. 505 w miejscowości Podbiel.

Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2719W m. Lasek, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 862 w m. Podbiel, w m. Pogorzel przy ul. Kolejowej, Makowej i Myśliwskiej, ul. Plantowej w m. Celestynów, oświetlenie przy drodze serwisowej Ostrów - Ostrowik.

Wydatki w wysokości 31.537,20 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Oświetlenie - Jatne, droga powiatowa.

Oświetlenie - Jatne, droga powiatowa

Oświetlenie - ul. Malownicza, Zabieżki.

Oświetlenie - ul. Malownicza, Zabieżki

Oświetlenie - ul. Podgórna, Celestynów.

Oświetlenie - ul. Podgórna, Celestynów


Dotacja na wymianę pokrycia dachowego na budynku zlokalizowanym przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie

Wartość wykonania w 2021 r.: 100.000,00

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu.

Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie. Zadanie zostało zrealizowane.

Dotacja na budowę sieci wodociągowej

Wartość wykonania w 2021 r.: 95.470,00

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania została przekazana w wysokości planu.

Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 393 mb na ul. Sosnowej dz. nr e. 280/1 w m. Zabieżki oraz na budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 78 mb na dz. nr ew. 505 w m. Podbiel.

Niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 4.530,00 zł zostały zwrócone w 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane.

Doposażenie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Celestynów

Wartość wykonania w 2021 r.: 82.914,00

W zakresie placów zabaw wykonano:

 • dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu placu zabaw w m. Zabieżki,

 • 100 mb ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw w m. Zabieżki. Na zadanie otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2021”w wysokości 10.000,00 zł,

 • altanę drewnianą wraz z utwardzeniem kostką brukową terenu pod altaną na terenie rekreacyjnym w m. Dyzin,

 • dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej na placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie,

 • elementy ogrodzenia panelowego do ogrodzenia placu zabaw w m. Lasek.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu działki nr 60 w m. Dyzin. Wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Zdjęcie przedstawia drewnianą altankę.

Altana w m. Dyzin


Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w miejscowości Regut

Wartość wykonania w 2021 r.: 15.800,00 zł

W ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku „Żółw” w Regucie w 2021 r. wykonano około 111 m i szerokości 1,5 m utwardzonej ścieżki o nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa.

Nowa ścieżka uzupełni przestrzeń i okolicę rekreacyjną zbiornika wodnego „Żółw”. Miejsce to będzie kompletne pod względem infrastruktury i stanie się miejscem na integrację wielopokoleniową mieszkańców nie tylko miejscowości Regut, ale całej Gminy Celestynów i jej miłośników.

Teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym w m. Regut.

Teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym w m. RegutProgram: Ochrona powietrza i klimatu

Łączna wartość wykonania zadań: 174.078,34 zł
Grafika - Celestynów "Gmina z Dobrym Klimatem".

Gmina z dobrym klimatem

Wartość wykonania w 2021 r.: 125.045,13

Gmina z dobrym klimatem - dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Przekazano dotacje celowe dla 6 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz dla 30 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Zadanie zostało zrealizowane.


Projekt i budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Wartość wykonania w 2021 r.: 49.033,21

Zawarto umowę na projekt i budowę stacji ładowania pojazdów.

Otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”w wysokości 24.040,00 zł

Wydatki w wysokości 49.033,21 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Grafika MazowszeProgram: Bezpieczeństwo publiczne

Łączna wartość wykonania zadań: 70.000,00wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki

Wartość wykonania w 2021 r.: 60.000,00

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP Celestynów na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało przez OSP w Celestynowie zrealizowane.

Zakup motopompy pływającej MAMUT 2400 l dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli

Wartość wykonania w 2021 r.: 6.000,00

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP Podbiel na zakup motopompy pływającej MAMUT 2400 L w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało przez OSP w Podbieli zrealizowane.

zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach

Wartość wykonania w 2021 r.: 4.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla OSP Zabieżki na zakup sprzętu ratowniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało przez OSP w Zabieżkach zrealizowane.Program: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Łączna wartość wykonania zadań: 19.183,60 złOpracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel

Wartość wykonania w 2021 r.: 19.183,60

Kontynuowano umowę zawartą w 2020 r. na opracowanie dokumentacji budowlanej obejmującej zabudowę trasu w budynku szkoły. Wydatki w wysokości 19.065,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków budżetu Gminy Celestynów, które w 2021 r. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Projekt tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel.

Projekt tarasu budynku szkoły w miejscowości PodbielInne inwestycje publiczne na terenie Gminy CelestynówGrafika Mazowsze
Grafika PLK.
Logo Polska Spółka Gazownictwa.Zdjęcie przedstawia koparkę.

Rondo w Celestynowie

Budowa ronda u zbiegu ulic: Reguckiej, Św. Kazimierza i Rękasa

Koszt przebudowy: ok. 1,4 mln zł

W 2021 roku rozpoczęto budowę ronda o średnicy 22 m na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej - ul. Reguckiej z drogą powiatową - ul. Św. Kazimierza oraz drogą gminną - ul. Rękasa. Poprawi ono bezpieczeństwo na skrzyżowaniu zlokalizowanym w centrum miejscowości, wymuszając na kierujących zmniejszenie prędkości przy jednoczesnym zachowaniu płynności ruchu. Ułatwi także komunikację dużym samochodom dostawczym przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Inwestycja jest realizowana dzięki współpracy Gminy Celestynów, Powiatu Otwockiego i Samorządu Województwa Mazowieckiego. Gmina Celestynów sporządziła koncepcję inwestycji i przekazała część nieruchomości niezbędnej do budowy ronda. Powiat Otwocki zlecił opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Natomiast Samorząd Województwa Mazowieckiego odpowiedzialny jest za budowę ronda. Właśnie dzięki takiej współpracy możemy szybciej cieszyć się szlakami komunikacyjnymi bezpieczniejszymi i wygodniejszymi dla wszystkich użytkowników.

Przewidywany termin realizacji inwestycji to 16 miesięcy. Oznacza to, że zakończenie ronda powinno zakończyć się do końca roku 2022. Środki w całości pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Modernizacja linii kolejowej na terenie Gminy Celestynów

W 2021 roku na wniosek mieszkańców Pogorzeli i Gminy Celestynów, PKP PLK S.A. wybudowało schody prowadzące na nowo powstałe perony kolejowe.

Dojście to ma na celu ułatwienie dostępu do peronów od strony Otwocka. Jest to uzupełnienie, zakończonego w 2021 roku na terenie Gminy Celestynów, przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Dorohusk”.


Schody na stacji Pogorzel Warszawska

Schody na stacji Pogorzel WarszawskaSłup wysokiego napięcia.

Modernizacja linii wysokiego napięcia

Modernizacja linii wysokiego napięcia 400kV Kozienice-Miłosna

20 października 2021 rozpoczęto prace na terenie gmin Kozienice i Magnuszew. W Gminie Celestynów prace rozpoczęły się w styczniu 2022 roku. W pierwszej kolejności budowane są fundamenty pod słupy.

Nowa linia 400 kV Kozienice – Miłosna powstanie, niemal w całości, w śladzie funkcjonującego od lat 70. połączenia tej samej relacji. Wykorzystano istniejący przebieg, który przez ponad pół wieku wpisał się w lokalny krajobraz. Co istotne – pas technologiczny nowej linii będzie miał 70 m szerokości (2x35 m od osi linii), zamiast dotychczasowych 80 m (2x40 m od osi linii). Wyeksploatowana infrastruktura zostanie wymieniona na nową.

W gminie Celestynów linia przebiega przez miejscowości Dąbrówka, Lasek, Podbiel, Pogorzel Warszawska, Stara Wieś, Tabor. Długość linii na terenie gminy Celestynów wynosi 11,2 km i obejmuje budowę 28 słupów.


Budowa sieci gazowej

Od 2019 roku na terenie Gminy Celestynów trwają prace przy budowie sieci gazowej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie.

W 2021 roku zakończono budowę głównej sieci gazowej w miejscowości Dąbrówka, ul. Pogorzelska, zakończono budowę sieci w Celestynowie ul. Zielona i ul. Podleśna. W miejscowości Jatne wybudowano odcinek sieci w drodze Jatne - Janowiec oraz w część głównej sieci w miejscowości Glina. W ramach prowadzonych prac zostały także wykonane kolejne przyłącza gazowe do indywidualnych posesji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanych sieci. Polska Spółka Gazownictwa uzyskała pozwolenie na budowę sieci gazowej w części miejscowości Jatne oraz Ostrów.

Gazyfikacja gminy jest jednym ze sposobów walki z emisją zanieczyszczeń powietrza, w które gmina aktywnie się włącza poprzez udzielanie dofinansowania z budżetu gminy wymiany pieców na gazowe. W praktyce pozwoli mieszkańcom oraz przedsiębiorcom na zmianę źródła ogrzewania, a co za tym idzie - na ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie ciepła na potrzeby własnych gospodarstw domowych lub zakładów produkcyjnych. Tym samym podłączanie posesji do sieci gazowej będzie miało także znaczny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.


Zdjęcie skrzynki od sieci gazowej.

Budowa sieci gazowej