ochrona środowiska


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Celestynowa. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów na lata 2018-2032;

 • Program opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2021 r.;

 • Program ochrony środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2018-2022 z perspektywą do 2025 r.;

 • Plan gospodarki niskoemisyjnej.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.celestynów dla środowiskaZdjęcie kanałku z płynącą wodą.

spółki wodne

Na terenie Gminy Celestynów swą działalność prowadzi obecnie 7 Spółek Wodnych: Celestynów Północ, Celestynów Południe, Dąbrówka, Ostrów, Stara Wieś, Pogorzel, Podbiel. Gmina Celestynów corocznie przekazuje dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację zadań polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych oraz małą retencję. W 2021 r. kwota przyznanych dotacji wyniosła 300.000,00 zł. Nieustannie zachęcamy do przystąpienia do Spółek Wodnych z terenów poszczególnych miejscowości (deklaracja dostępna na stronie Gminy Celestynów).


Grafika Celestynów - Gmina z dobrym klimatem.

instalacje fotowoltaiczne

Dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach programu ,,Gmina z dobrym klimatem’’. W 2021 r. 30 -stu Wnioskodawców zrealizowało przedsięwzięcia i złożyło wnioski o wypłatę dotacji. Suma wypłaconych dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w 2021 r. wyniosła 110.045,12 zł. W 2021 r. 6-ciu Wnioskodawców zrealizowało przedsięwzięcie i złożyło wnioski o wypłatę dotacji.

Suma wypłaconych dotacji celowych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w 2021r. wyniosła 15.000,00 zł.


Zdjęcie psa.

zapobieganie bezdomności zwierząt

W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • odłowiono 33 bezdomne zwierzęta: 26 psów i 7 kotów – koszt 32.330,00 zł;

 • zapewniono opiekę dla 40 zwierząt bezdomnych, tj. 29 psów oraz 11 kotów – koszt 53.136,00 zł;

 • wydano 121 skierowań na zabiegi weterynaryjne dla zwierząt domowych z pokryciem 50% kosztów przez gminę – koszt 19.945,00 zł;

 • podjęto opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi 8- zwierzętami, które uległy wypadkom – koszt 8.850,21 zł;

 • odebrano i zutylizowano zwłoki 27 zwierząt, które padły na skutek kolizji drogowych bądź w skutek chorób zwierzęcych – koszt 4.957,20 zł;

 • przekazano karmę dla wotów wolno żyjących – koszt 2.985,73 zł

Realizacja programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2021 r. wynosiła 122.204,14 zł.


Zdjęcie płyty eternitu.

utylizacja azbestu

Gmina Celestynów corocznie występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”. Gmina, za pośrednictwem profesjonalnej firmy bezpłatnie odbiera i utylizuje azbest. Osoby zainteresowane odbiorem powinny złożyć do Urzędu Gminy w Celestynowie informację o zaprzestaniu wykorzystywania wyrobów zaraz po ich zdjęciu z dachu. Nabór wniosków obejmuje wyłącznie odbiór azbestu (eternitu) zdjętego z budynków mieszkalnych/gospodarczych i zmagazynowanego na posesji.

W 2021 r. z 41 gospodarstw z terenu gminy zostało odebranych 112,61 ton wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 44.998,96 zł.


edukacja ekologiczna

Realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej:

 • konkursy promujące kompostowanie odpadów biodegradowalnych;

 • sprzątanie w ramach akcji ,,Moja wieś czysta jest’’.

 • losowanie nagród – kompostowników wśród osób które zadeklarowały kompostowanie odpadów BIO.

Zdjęcie rysunku.
Zdjęcie osób w lesie przy workach.
Zdjęcie kosza.


Zdjęcie przydomowe oczyszczalnie ścieków.

przydomowe oczyszczalnie ścieków

W 2021 roku Gmina Celestynów zrealizowała przedsięwzięcie polegające na budowie 27 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach tj. Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Regut i Zabieżki.