REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Celestynów w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest dokumentem o charakterze planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady gospodarowania przestrzennego.


Istotna część zadań wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.16


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

5

z obszaru

pomocy społecznej

1

o charakterze

ogólnym2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej


2

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymProgram współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 223/20 Rady Gminy Celestynów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Celestynów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Celestynów i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie realizacji Programu zawarto na podstronie raportu Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego.
programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Celestynów na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 254/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Celestynów na lata 2021-2024.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące cele szczegółowe i działania:

 • rozwijanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy:

    • diagnozowanie i monitorowanie zjawiska przemocy na terenie Gminy Celestynów;

    • prowadzenie edukacji służącej wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców;

    • prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy radzenia sobie z agresją i stresem;

    • integracja rodzin;

 • rozwijanie działań mających na celu pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie:

    • rozwijanie istniejących i tworzenie nowych podmiotów udzielających pomocy doznającym przemocy w rodzinie;

    • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, w których można otrzymać wsparcie i pomoc w zakresie przemocy;

    • udzielanie pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie;

    • monitorowanie sytuacji rodziny dotkniętej przemocą;

 • podejmowanie działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie:

    • upowszechnianie informacji o konsekwencjach stosowania przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy;

    • interweniowanie oraz reagowanie na stosowanie przemocy w rodzinie;

 • rozwijanie kompetencji osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

    • systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się z problematyką przemocy w rodzinie.

Problemem przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, który składa się z: przedstawicieli GOPS, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciela Policji, przedstawicieli placówek oświatowych (szkół z terenu gminy) i przedstawiciela z SP ZOZ. W ramach Zespołu działają grupy robocze, których przedstawiciele pracują z rodziną, zapewniając kompleksową pomoc, wspólnie opracowują, wdrażają i monitorują realizację planu pomocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. W 2021 r. prowadzono postępowania dla 26 "Niebieskich Kart". Działania Zespołu skierowane są do osób doświadczających przemocy domowej, jak i osób stosujących przemoc.

Zdjęcie przedstawia dłonie składające puzzle.

Program wspierania rodziny w Gminie Celestynów na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr Nr 70/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 9 maja 2019 r.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Celestynów, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie obejmował pomocą rodziny borykające się m.in. z ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, alkoholizmem. Realizowano także następujące działania:

 • z budżetu gminy dofinansowano koszty pobytu 8 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 30.502,00 zł;

 • umieszczono 2 dzieci z terenu Gminy Celestynów w placówce opiekuńczo-wychowawczej (łączny koszt poniesiony przez gminę za pobyt dzieci wyniósł 19.808,46zł);

 • realizowano pomoc w ramach dożywiania dzieci i młodzieży;

 • poniesiono wydatki na dodatek mieszkaniowy dla 5 rodzin, przyznając 29 świadczeń w łącznej wysokości 9.862,75 zł;

 • wydano 157 Kart Dużej Rodziny;

 • udzielono wsparcia dla 4 mieszkańców gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Szczegółowe informacje odnośnie wsparcia rodzin przedstawiono także na dedykowanej podstronie raportu Sprawy społeczne oraz zdrowie.


Wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Celestynów na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 71/19 Rady Gminy celestynów z dnia 9 maja 2019 r.

Cel: Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program "Posiłek w szkole i w domu".

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim realizowano dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy, jak również pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Na realizację Programu w 2021 r. przeznaczono środki w łącznej wysokości 30.888 zł (w tym środki z budżetu gminy w wysokości 12.490 zł oraz środki otrzymane z dotacji w wysokości 18.398 zł). Z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. skorzystało 127 osób.

Program „WSPIERAJ SENIORA”

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

Cel: Program miał na celu wsparcie finansowe w zakresie realizacji usługi na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu i nie byli w stanie zabezpieczy sobie artykułów podstawowej potrzeby, w szczególności zakup obejmujący środki higieny osobistej.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację programu "Wspieraj Seniora" w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 2.987,73 zł. W ramach realizowanego programu pomocą objęto 10 osób powyżej 70 roku życia oraz 4 osoby poniżej 70 roku życia.

Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

Podstawa prawna: Podstawą prawną „Programu asystent rodziny na rok 2021” jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r,. poz. 821), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). Program był realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Cel: Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Celem działania asystenta rodziny jest także przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania prawidłowych funkcji.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. z pomocy asystenta rodziny korzystało 8 rodzin. Rodziny otrzymały kompleksową pomoc uwzględniającą wielowymiarowość w podejściu do rozwiazywania problemów w warunkach szczególnie trudnych, obarczonych również zwiększonym ryzykiem zachorowania w sytuacji funkcjonowania kraju w warunkach epidemii COVID-19.
programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAStrategia polityki zdrowotnej Gminy Celestynów na lata 2020-2025

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr 144/20 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii polityki zdrowotnej Gminy Celestynów na lata 2020-2025

Cel: Celem programu jest prowadzenie długofalowej polityki poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy. W obrębie celu strategicznego, wskazano także cele operacyjne obejmujące działania w obszarach zdiagnozowanych potrzeb zdrowotnych społeczności Gminy Celestynów, takich jak:

 • profilaktyka nowotworów;

 • promocja sportu i aktywnego sposobu spędzania czasu;

 • zdrowe dzieci - zdrowi dorośli;

 • kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych mieszkańców Gminy Celestynów;

 • zdrowie seniora;

 • przeciwdziałanie uzależnieniom;

 • kompleksowa opieka kardiologiczna i diabetologiczna;

 • rehabilitacja.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii Władze Gminy realizując cel strategiczny – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Celestynów zawarty w Strategii polityki zdrowotnej Gminy Celestynów na lata 2020-2025 przeprowadziły w 2021 roku działania modernizacyjne placówki SP ZOZ w Celestynowie obejmujące między innymi termomodernizację budynku, modernizację kotłowni i systemu grzewczego, remont części pomieszczeń, wybudowanie windy dla niepełnosprawnych i osób z trudnościami poruszania się, kompleksowy remont rehabilitacji. Działania powyższe miały na celu poprawę warunków, w których realizowane są usługi medyczne dla pacjentów SP ZOZ w Celestynowie.

Realizacja celów operacyjnych:

Cel I – Profilaktyka nowotworów – w ramach realizacji wskazanego celu operacyjnego SP ZOZ w Celestynowie organizował lub współorganizował badania w zakresie profilaktyki raka piersi, profilaktyki raka szyjki macicy, a także profilaktyki raka płuc.

Cel II – Promocja sportu i aktywnego sposobu spędzania czasu – Urząd Gminy w ramach realizacji celu przeprowadził budowę Ogrodu deszczowego w Szkole podstawowej w Celestynowie, oraz budowę boiska do siatkówki plażowej. Wybudowano skatepark w Celestynowie, altanę rekreacyjną w Dyzinie, ścieżkę rekreacyjną przy „Żółwiu” w Regucie, doposażono plac zabaw w Starej Wsi. Przeprowadzono remonty wszystkich placów zabaw, oraz remont pumptracku.

Imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez Urząd Gminy i GOKiS w ramach Celu II - PROMOCJA SPORTU I AKTYWNEGO SPOSOBU SPĘDZANIA CZASU

KONKURS SPORTOWYCH TALENTÓW

 • zaprezentowanie swoich talentów w formie zdalnej (film video) z takich dyscyplin jak: kick-boxing, piłka nożna, akrobatyka, jeździectwo konne. Udział 5 osób. Cel - Umożliwienie podzielnia się sportowymi talentami dzieci i młodzieży z terenu Gminy Celestynów.

WIRTUALNE WYZWANIE BIEGOWE

 • indywidualne treningi biegowo-marszowe, podczas których uczestnicy gromadzili jak największą liczbę kilometrów za pomocą platformy treningowej utworzonej przez organizatora zawodów. Udział 40 osób. Cel - Zmobilizowanie społeczności lokalnej do spędzenia wolnego czasu w aktywny i bezpieczny sposób za pomocą najprostszej formy ruchu jaką jest marsz i bieg.

CELESTYNOWSKIE EURO FIFA 21 XBOX ONE LIVE

Gracze rywalizowali ze sobą na konsolach XBOX one w fazie grupowej i pucharowej. Zawody ze względów epidemicznych dobyły się w formie zdalnej. Każdy uczestnik rozgrywał swój mecz na własnej konsoli w warunkach domowych. Udział 24 graczy. Cel - popularyzacja e-sportu, który coraz częściej wpisuje się w sport zawodowy, oraz integracja młodzieży i dorosłych w formie zdalnej ze względu na ograniczenia epidemiczne.

TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

 • bez udziału publiczności, GOKiS prowadził relację live na Fb. Udział 8 drużyn (100 osób). Cel - propagowanie siatkówki jako prostej, aktywnej formy spędzenia wolnego czasu, integracja mieszkańców Gminy Celestynów, propagowanie rywalizacji opartej o zasady fair play oraz przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych poprzez sport.

II CELESTYNOWSKI TURNIEJ TRÓJEK KOSZYKARSKICH O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

 • bez udziału publiczności, GOKiS prowadził relację live na Fb. Udział 11 drużyn (35 osób) z Gminy Celestynów i Województwa Mazowieckiego. Cel - propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja koszykówki jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców gminy.

IV TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

 • boiska przy Szkole Podstawowej w Celestynowie;

 • z udziałem publiczności - 15 drużyn (30 osób) z Gminy Celestynów i Powiatu Otwockiego. Cel - propagowanie siatkówki plażowej jako prostej, aktywnej formy spędzenia wolnego czasu, oraz przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych poprzez sport.

VII CELESTYNOWSKI BIEG ULICZNY – BIEGOWE GRAND PRIX

Z uwagi na obostrzenia bieg poprowadzono w trzech etapach. Uczestnicy mogli zmierzyć się w pojedynczym biegu oraz przystąpić do rywalizacji we wszystkich etapach - współfinansowany ze środków GKRPA. Miejsce: Gmina Celestynów – Ponurzyca, Lasek. Udział 100 uczestników i około 30 kibiców. Cel - propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktycznych kontroli stanu zdrowia, promocja walorów rekreacyjno-turystycznych gminy.

NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ SIATKÓWKI

W turnieju zmierzyli się reprezentanci: Nadleśnictwa Celestynów, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej, ZSEG Otwock, Samorządowcy Gminy Celestynów, Szkoły Podstawowej Celestynów - bez udziału publiczności, GOKiS prowadził relację live na Fb. Udział 6 drużyn (75 zawodników). Cel - podtrzymanie wśród społeczności lokalnej nowej tradycji aktywnego upamiętniania świąt narodowych podczas 102 rocznicy odzyskania przez naród Polski niepodległości, oraz promocja aktywnej formy spędzenia wolnego czasu.

III MAZOWIECKA LIGA SIATKÓWKI KOBIET

Mecze siatkarek obywały się w każdą sobotę lub niedzielę w okresie od października do grudnia 2021r na Hali Sportowej Celestynów oraz na terenie Województwa Mazowieckiego Naszej drużynie udało się wygrać jeden mecz, była to historyczna wygrana żeńskiego zespołu siatkarskiego reprezentującego Gminę Celestynów na szczeblu Wojewódzkim. W meczach domowych wzięło udział 160 osób oraz 50 kibiców. Cel - stworzenie możliwości do rozwoju umiejętności siatkarskich wśród zawodniczek drużyny siatkarskiej GOKiS Celestynów oraz promocja aktywnej formy spędzenia wolnego czasu i promocja Gminy Celestynów na terenie Województwa Mazowieckiego

TOWARZYSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI

Turniej dał możliwość na rozwój umiejętności koszykarskich zawodników drużyny koszykarskiej mężczyzn GOKiS Celestynów - bez udziału publiczności, GOKiS prowadził relację live na Fb. Udział 3 drużyny (40 osób) . Cel - popularyzacje dyscypliny sportu jaką jest koszykówka wśród młodzieży i dorosłych.

III TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

 • bez udziału publiczności, GOKiS prowadził relację live na Fb . Udział 7 drużyn (70 osób) z gminy i Powiatu Otwockiego. Cel - propagowanie zdrowego trybu życia, popularyzacja piłki nożnej jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców gminy.

Zdjęcie kobiet z kijkami nordic walking
Zdjęcie chłopców grających w koszykówkę.
Zdjęcie meczu piłki ręcznej.
Zdjęcie meczy koszykówki.
Zdjęcie przedstawia kobietę odbijającą piłkę siatkową.


Cel III – Zdrowe dzieci - zdrowi dorośli

W ramach realizacji celu – edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży przeprowadzono:

 • warsztaty oraz kurs w zakresie pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Jatne;

 • pokaz udzielania pierwszej pomocy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Zabieżek podczas Pikniku Rodzinnego w Zabieżkach;

 • pokaz udzielania pierwszej pomocy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podczas Gminnego Dnia Bezpieczeństwa.


Zdjęcie przedstawia strażaków uczących pierwszej pomocy.
Zdjęcie leżących osób oraz kobietę i chłopaka pomagających dziewczynce.


Cel IV – Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych mieszkańców gminy

 • w ramach 10 spotkań Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów, realizowanych przez GOKiS, przeprowadzono 3 spotkania z wykładami o tematyce zdrowotnej ( 2 spotkania ze specjalistą ds. żywienia, 1 spotkanie dotyczące Medycyny św. Hildegardy z Bingen).

Cel V – Zdrowie seniora

 • 10 spotkań Celestynowskiego Koła Studenckiego dla Seniorów, realizacja GOKiS, w tym 3 spotkania z wykładami o tematyce zdrowotnej ( 2 spotkania ze specjalistą ds. żywienia, 1 spotkanie dotyczące Medycyny św. Hildegardy z Bingen).

 • Gimnastyka dla pań 50+ zajęcia GOKiS (dwa razy w tygodniu). Poprawienie kondycji ruchowej, a co za tym idzie – uzyskanie większej sprawności w wykonywaniu codziennych zajęć i uchronienie się przed urazami. (Ćwiczenia tułowia, Ćwiczenie stawów ramiennych, Wzmocnienie mięśni obręczy barkowej, Ćwiczenia rozciągające, Ćwiczenia równoważne, Ćwiczenia oporowe, Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne, Ćwiczenia wzmacniające kolana, biodra, nogi, ramiona, plecy i kręgosłup).

Plakat "Wakacyjne wykłady Celestynowskiego Koła Studenckiego dla seniorów".
Zdjęcie kijków nordic walking.
 • Zakup kijków trekkingowych ze środków GKRPA – Pobudzenie aktywność seniorów poprzez zajęcia ruchowe (20 osób).

Cel VI – Przeciwdziałanie uzależnieniom

  • Realizacja celu w roku 2021 była bardzo utrudniona z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania wirusa SARS CoV 2 i choroby COViD 19. Brak było możliwości przeprowadzania zajęć edukacyjnych młodzieży szkolnej w zakresie skutków uzależnień.

  • Jednakże udało się przeprowadzić warsztaty profilaktyczne "Mądrowskazy", uczniowie szkoły podstawowej, osób 160.

Cel VIII - Rehabilitacja

 • przeprowadzono remont rehabilitacji podnosząc standard warunków lokalowych, w których świadczone są usługi rehabilitacyjne. Systematycznie prowadzone są usługi rehabilitacyjne w ramach kontraktu z NFZ - przyjęto 601 pacjentów i wykonano - 15.163 zabiegi.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Logo GKRPA.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 237/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu. Niniejszy Program ma także na celu podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • członkowie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych prowadzili rozmowy motywacyjno-interwencyjne z osobami uzależnionymi, osobami podejrzanymi o uzależnienie od alkoholu oraz członkami ich rodzin (przeprowadzono rozmowy z 69 osobami);

 • na terenie gminy funkcjonował punkt konsultacyjny (z tej formy wsparcia skorzystało 16 mieszkańców gminy);

 • przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych (programem objęto 1.225 osób);

 • finansowano warsztaty dla osób uzależnionych - abstynentów;

 • promowano zdrowy tryb życia poprzez wydarzenia sportowe;

 • przeprowadzono szkolenia dla GKRPA;

 • nadzorowano funkcjonowanie grupy AA "Dar".

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 56.954,91 zł.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr 177/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. Rada Gminy Celestynów podjęła uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów:

 • uchwała Rady Gminy Celestynów nr 305/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów;

 • uchwała Rady Gminy Celestynów nr 329/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 305/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Celestynów.

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów - złącznik do mapki.

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane są w oparciu o wiążące ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Cel: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.:

 • uchwalenie planu miejscowego dla miejscowości Pogorzel. W 2021 r. Rada Gminy Celestynów podjęła uchwałę nr 304/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Pogorzel - część B.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogorzel spowoduje uruchomienie nowych terenów przeznaczonych głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dużą zaletą obowiązywania planu w miejscowości jest szybka i jednoznaczna informacja dla inwestora lub mieszkańca w zakresie możliwości zagospodarowania swojej nieruchomości, a także łatwe do przewidzenia zagospodarowanie działek sąsiednich. Posiadanie planu miejscowego znacząco skraca terminy procesu inwestycyjnego oraz zachęca do budowy domów jednorodzinnych dając poczucie bezpieczeństwa planistycznego (np. blokując lokalizację inwestycji negatywnie oddziałujących na zabudowę mieszkaniową). Przedmiotowy plan miejscowy był bardzo oczekiwany zarówno przez inwestorów jak i mieszkańców Pogorzeli.

Obecnie obszar objęty ustaleniami planów miejscowych stanowi ok. 13% obszaru całej Gminy (łącznie z MPZP Pogorzel – część B).

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów.
 • rozpoczęcie procesu tworzenia planów miejscowych dla kolejnych miejscowości. W 2021 r. Rada Gminy Celestynów podjęła kolejne uchwały mające na celu rozpoczęcie procesu uchwalenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lasek oraz dla obszaru Dąbrówki i Celestynowa, przyległego do terenu cmentarza parafialnego w Celestynowie.

Wykaz podjętych uchwał:

 • Uchwała nr 307/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lasek, Gmina Celestynów;

 • Uchwała nr 306/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - „Cmentarz Celestynów”.

 • Uchwała nr 330/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 306/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka i Celestynów - „Cmentarz Celestynów”.

Ponadto Gmina Celestynów w latach ubiegłych rozpoczęła prace nad uchwaleniem planów miejscowych dla części miejscowości Regut oraz dla działki ew. nr 220 w Celestynowie. Pełna lista rozpoczętych opracowań planistycznych dostępna jest pod linkiem: https://celestynow.e-mapa.net/legislacja/.

Poniżej mapa z zaznaczonymi przystąpieniami do sporządzenia planów miejscowych na terenie Gminy Celestynów.

Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Celestynów.programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJWieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 250/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Celestynów na lata 2021-2025.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Celestynów, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: Na realizację zadań w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. przeznaczono środki w łącznej wysokości 245.164,65 zł.

Przekazano dotację na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie (100.000,00 zł).programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 248/21 Rady Gminy Celestynów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2021 .".

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu realizowano następujące działania:

 • Gmina Celestynów w 2021 r. zapewniła opiekę dla 40 zwierząt bezdomnych, tj. 29 psów oraz 11 kotów;

 • wydano 121 skierowań na zabiegi weterynaryjne dla zwierząt domowych z pokryciem 50% kosztów przez gminę;

 • odebrano i zutylizowano zwłoki 27 zwierząt, które padły na skutek kolizji drogowych bądź w skutek chorób zwierzęcych.

Zdjęcie przedstawia tulących się kota i psa.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 125/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016-2021.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Zdjęcie władz Gminy Celestynów przy koparce trzymających z tabliczki.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące zadania inwestycyjne:

 • "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II"

 • "Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Witosa w Celestynowie"

 • "Projekt stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut"

 • "Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej";

 • "Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Ostrowie".programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2018-2022, z perspektywą do 2025 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 362/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Celestynów na lata 2018-2022, z perspektywą do 2025 r.”

Cel: Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • projekt i budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych (zawarto umowę na projekt i budowę stacji ładowania pojazdów);

 • "Gmina z dobrym klimatem"- dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego oraz dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej (w ramach zadania przekazano dotacje celowe dla 6 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej oraz dla 30 mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych);

 • budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VIII - wykonano aktualizację kosztorysów na potrzeby budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów;

 • dotacje dla Spółek wodnych na obiekty małej retencji powodujące zatrzymywanie wód opadowych oraz zapobieganiu suszy;

 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Celestynów, Dąbrówka i Pogorzel;

 • publikacja artykułów w lokalnej prasie, dotyczących: Akcji Sprzątania Świata, Akcji Czyste Sołectwo, czujników pomiaru jakości powietrza, sposobu palenia w piecach. Ponadto współpraca samorządu ze szkołami.Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskowej i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gmina promuje dbanie o walory środowiskowe m.in. poprzez organizowanie wydarzeń Lasy sprzątamy - o środowisko dbamy oraz sołeckiego Moja wieś - czysta jest.

Do działań włącza się m.in. grupa „Celestynów dla Klimatu” oraz Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka. Akcję „Moja wieś - czysta jest” w Celestynowie sołectwo przeprowadziło wspólnie z OSP Celestynów, ZHP Hufiec Celestynów, CKS Celestynów oraz lokalnymi stowarzyszeniami. Zebrano łącznie ok. 150 worków śmieci. Grupa "Celestynów dla Klimatu" oraz sympatycy w ramach akcji "Lasy sprzątamy o środowisko dbamy" posprzątała fragment lasu przy końcu ulicy Żurawiej w Celestynowie. Natomiast zbieranie pozostawionych w lesie przy kominie starej cegielni śmieci zorganizowało Stowarzyszenie Puszcza Mazowiecka. Uczestniczyło w nim ponad 20 osób, w tym rodziny z dziećmi. Zebrano 65 worków w niecałe 2 godziny. W Regutach usunięto dzikie wysypisko znajdujące się na wysokości pomników przyrody oraz wysprzątano drogę leśną Regut - Podbiel. Łącznie zebrano blisko 30 worków odpadów. Podobne akcje organizowano m.in. w Pogorzelu czy Ponurzycy.

Zdjęcie dzieci z żółtymi workami na śmieci.
Zdjęcie przedstawia ludzi z workami sprzątających las.
Zdjęcie żółtych worków na śmieci.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów
na lata 2018
-2032

Podstawa prawna: Program został przyjęty Uchwałą Nr 25/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2018 r.

Cel: Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.


Zdjęcie przedstawia płyty eternitu.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów jest co roku realizowany poprzez odbiór i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Celestynów. W 2021 r. odebrano od mieszkańców 112,61 Mg odpadów. Na usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Celestynów przeznaczono środki w wysokości 44.998,96 zł. Pomimo starań, w 2021 r. Gmina Celestynów niestety nie uzyskała środków zewnętrznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW). Całe zadanie zostało zrealizowane z budżetu gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr 176/2020 Rady Gminy Celestynów z dnia 4 czerwca 2020 r.

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2021 r.: Realizowano zadania w następujących obszarach:

 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy: w roku 2021 został poddany termomodernizacji budynek SPZOZ;

 • wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne: w 2021 r. zostało wymienionych 5 latarni na energooszczędne;

 • montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach: w 2021 r. gmina dotowała zakup i montaż 6-ciu instalacji fotowoltaicznych.

Zdjęcie mężczyzn z teczkami w sali z herbami na ścianie.


W 2021 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy Celestynów. Wśród mieszkańców Gminy Celestynów przeprowadzono ankietę dotyczącą oceny jakości życia w gminie. Niniejsza ankieta miała na celu wypracowanie diagnozy i strategii rozwoju Gminy Celestynów. Prace będą kontynuowane w 2022 r.