sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Celestynów. Do najważniejszych z nich należą:

   • Program wspierania rodziny w Gminie Celestynów na lata 2019-2021;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Celestynów na lata 2021-2024;

   • Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej;

   • Program "WSPIERAJ SENIORA";

   • Wieloletni program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Celestynów na lata 2019-2023;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wartość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

18 289 198
-2,02%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Celestynów na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 14,4 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 14,3 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


16 908 285

Wartość wypłaconych świadczeń społecznych

691 497

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

19 808

Wartość wsparcia dla rodzin zastępczych


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Celestynów w 2021 r. były ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej. W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 86 rodzin, a niepieniężnymi 24 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 100 rodzin.

gMINNY oŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. GOPS wydatkował blisko 18,3 mln zł, z czego większość środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych (w głównej mierze w formie dotacji na realizację zadań zleconych).

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Pomoc żywnościowa", czy "Wspieraj Seniora". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe.


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Gminy Celestynów polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Łącznie, Programem objętych zostało 127 osób.

Ogólny koszt Programu wyniósł 30.888,00, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 60% tej kwoty tj. 18.398,00 zł, natomiast udział własny gminy stanowił 40%, tj. kwota 12.490,00 zł.

Posiłek w szkole i w domu - fotografia


Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Warszawie, realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Głównym celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących. Dzięki temu, w 2021 r. dla 140 osób wydano ponad 6 ton żywności. Dodatkowo, w ramach podjętych działań na to zadanie wydatkowano 2.917,56 zł z budżetu gminy na opłacenie kosztów transportu żywności.


Wspieraj seniora

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". Program dedykowany był do osób powyżej 70 roku życia, które w okresie pandemii z uwagi na swoje bezpieczeństwo zdecydowali się pozostać w domu. Realizacja usługi wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej jak również pomoc usługową i informacyjną.

W ramach realizowanego programu pomocą objęto 14 osób, w tym 10 seniorów powyżej 70 roku życia oraz 4 osoby poniżej będące przed ukończeniem 70 lat.

Logo programu Wspieraj SeniorazdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, przede wszystkim ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły blisko 70 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na uruchomienie w listopadzie 2021 r. punktu konsultacyjnego, w ramach którego osoby w kryzysie mogły skorzystać z pomocy psychologa.

Ośrodek zdrowia

Na terenie Gminy Celestynów działał jeden podmiot leczniczy oferujący świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - SP ZOZ w Celestynowie (publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy samorządowi gminnemu). W 2021 r. pod opieką ośrodka zdrowia pozostawało blisko 10,5 tys. pacjentów, co pozwoliło na zagwarantowanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla 90% mieszkańców gminy. Natomiast pozostała część populacji gminy była objęta podstawową opieką zdrowotną w ośrodkach poza gminą.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, SP ZOZ w Celestynowie realizował świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które obejmowały opiekę lekarską, pielęgniarską (w tym szkolną) oraz położniczą. Łącznie, w trakcie 2021 r. zrealizowano 43.836 porad z zakresu opieki zdrowotnej (w tym 33.959 to porady internistyczne i 9.877 stanowiły porady pediatryczne) oraz 658 wizyt domowych. Ponadto, ośrodek zdrowia zapewniał dostęp do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie ginekologii i położnictwa (4.075 wizyt), okulistyki (1.954 wizyty) oraz stomatologii (2.246 wizyt). SP ZOZ w Celestynowie zapełnił również świadczenia w zakresie rehabilitacji dla 601 pacjentów (15.163 zabiegi). Usługi te obejmowały elektroterapię, magnetoterapię, laserolecznictwo, krioterapię, ciepłolecznictwo oraz kinezoterapię.

W roku 2021 przeprowadzono przebudowę i termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie. Zadanie realizowane i finansowane było przez ośrodek zdrowia, na podstawie zawartego w 2019 roku porozumienia między Zakładem Opieki Zdrowotnej, a Gminą Celestynów. Na mocy zawartego porozumienia Gmina Celestynów zobowiązała się do opracowania projektu przebudowy i termomodernizacji budynku, a także przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowalnych. SP ZOZ zadeklarował sfinansowanie prac objętych projektem.

Dzięki przeprowadzonemu przedsięwzięciu podniesiona została jakość obsługi pacjentów, poprawiono energooszczędności obiektu, a także zadbano o jego estetykę i funkcjonalność.

Zakresem prac objęto:

 • modernizację kotłowni gazowej polegającą na wymianie istniejących atmosferycznych kotłów gazowych na kotły kondensacyjne z zamkniętą komorą spalania;

 • dostawę i montaż platformy windowej dla niepełnosprawnych;

 • docieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropu;

 • częściową wymianę stolarki okiennej;

 • wykonanie nowej konstrukcji dachu i podmurowanie istniejących kominów;

 • wykonanie obróbek blacharskich;

 • wykonanie nowego poszycia dachu z blachy stalowej;

 • przebudowa pomieszczenia rejestracji;

 • przebudowa toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ogólny koszt przebudowy i termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie wyniósł 946.555,80 zł brutto.

Zdjęcie przedstawia budynek ośrodka zdrowia w Celestynowie
Zdjęcie przedstawia wnętrze budynku ośrodka zdrowia w Celestynowie

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Celestynów zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, realizowano działania zmierzające do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Celestynów dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania wójta, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Celestynowie udzielono wsparcia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie promocji szczepień profilaktycznych przeciwko chorobie COVID-19. Dzięki temu, w ośrodku zdrowia wykonanych zostało 8.521 szczepień. Ponadto, gmina pomagała w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Efektem podjętych działań było zaszczepienie blisko 7 tys. mieszkańców Gminy Celestynów.

58% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia plakat informujący o Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.