BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

459 148

-50,91%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Celestynów przeznaczyła 459.147,50 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (410.770,81 zł). W wysokości 9.984,68 zł wydatkowano środki na zakup wyposażenia i sprzętu biurowego na potrzeby Posterunku Policji w Celestynowie oraz dodatkowe patrole policji na terenie gminy (ponadnormatywne służby pracowników). W ramach wydatkowanych środków 70.000 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.


Bezpieczeństwo w Gminie Celestynów w 2021 r.


Zdjęcie dzieci i policjanta przy stoliku z gadżetami odblaskowymi.

bądź widoczny na rowerze!

Cykl spotkań plenerowych z mieszkańcami (gównie w szkołach), podczas których policjanci przekazywali zebranym zasady ruchu drogowego. Każdy z uczestników otrzymał również akcesoria bezpieczeństwa (odblaski).DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCHGmina Celestynów zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie gminy występuje 6 jednostek OSP:

 • OSP w Zabieżkach;

 • OSP w Podbieli;

 • OSP w Regucie;

 • OSP w Celestynowie;

 • OSP w Dąbrówce;

 • OSP w Dyzinie.

Gmina Celestynów zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.


W zakresie wydatków majątkowych, w 2021 r. gmina przekazała 60.000 zł dla OSP Celestynów na wykonanie ocieplenia budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki. Zadanie zostało przez OSP w Celestynowie zrealizowane. Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację w wysokości 6.000,00 zł dla OSP Podbiel na zakup motopompy pływającej MAMUT 2400 l w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki oraz 4.000,00 zł dla OSP Zabieżki na zakup sprzętu ratowniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki.

Zdjęcie rusztowania przy budynku.
Zdjęcie remontowanego budynku.


Gmina Celestynów otrzymała również z Województwa Mazowieckiego pomoc finansową na zakup kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w ramach zadania ,,OSP-2021’’. Dofinansowania w kwocie:

 • 12.990,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne;

 • 6.450,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie na zakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka w skład, którego wchodzą: hełm strażacki z latarką, buty strażackie, ubranie specjalne, rękawice specjalne.

Ponadto na realizację ww. zadań zostały przeznaczone środki w kwotach:

 • 12.990, 00 zł - środki z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrówka,

 • 6.000,00 zł - środki z funduszu sołeckiego sołectwa Regut;

 • 450,00 zł - Ochotnicza Straż Pożarna w Regucie.

Zdjęcie strażaków i Wójta Celestyna przy stole z nowym wyposażeniem strażaków.
Zdjęcie kasków i mundurów strażackich ułożonych na stole.
Zdjęcie butów strażackich.
Zdjęcie rękawic i kasków strażackich.


W 2021 r. obchodzono jubileusz 60-lecia OSP w Dyzinie. Wydarzenie rozpoczęto od Mszy Świętej, po której nastąpiło pasowanie nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z okazji jubileuszu Wójt Witold Kwiatkowski wraz z Przewodniczącym Gminy Romualdem Ziętalą przekazali nową motopompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie. Odbyły się także zawody strażackie, które wygrała Młodzieżowa Drużna z Celestynowa. Całość zakończył piknik dla mieszkańców z muzyką i zabawami dla dzieci.


Zdjęcie grupowe strażaków przy aucie strażackim.
Zdjęcie strażaka, Wójta Celestyna i mężczyzny przy motopompie.
Zdjęcie sztandarów i strażaków OSP.