Realizacja zadań w ramach pożytku publicznego


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w 2021 r.:

149 402


Program współpracy na 2021 r. został przyjęty przez Radę Gminy Celestynów Uchwałą Nr 223/20 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Uchwalenie rocznego programu współpracy pozwoliło w 2021 r. realizować zadania związane ze wspieraniem inicjatyw organizacji pozarządowych. Program precyzował zakres współdziałania oraz określał reguły współpracy, a także wskazywał zakres zadań merytorycznych realizowanych w 2021 r. Środki finansowe pozwalające na realizację programu zabezpieczone zostały w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Celestynów na 2021 r.zakres planowanych do realizacji zadań publicznychWspółpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami miała charakter finansowy i pozafinansowy. Gmina w 2021 r. prowadziła działalność w sferze zadań publicznych współpracując w zakresie:

 • Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w szczególności poprzez:

    • realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

    • prowadzenia działań informacyjnych dla dzieci i osób z rodzin dotkniętych uzależnieniami i przemocą w zakresie udzielania informacji o formach i sposobach leczenia, o grupach wsparcia, o przepisach prawnych,

    • działania opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez ogniska, świetlice i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

    • z dysfunkcjami,

    • promocję zdrowego stylu życia,

    • profilaktykę zdrowia mieszkańców.

 • Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności poprzez:

    • prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

    • organizowanie sportowych obozów szkoleniowych,

    • organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, olimpiad

    • oraz innych imprez o podobnym charakterze,

    • wspieranie udziału sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych

    • o zasięgu ponadgminnym.

 • Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez:

    • organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, wystaw, koncertów,

    • przygotowywanie publikacji książkowych i prasowych o tematyce lokalnej,

    • opieka nad obiektami historycznymi oraz kultywującymi tradycje lokalne i regionalne,

    • upowszechnianie wiedzy o historii i tradycji regionu,

    • organizowanie imprez historycznych,

    • przygotowywanie inscenizacji historycznych związanych z historią i tradycją lokalną.

 • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności poprzez:

    • edukację ekologiczną,

    • podnoszenie kultury ekologicznej środowiska.

    • turystyki i krajoznawstwa, w szczególności poprzez:

     • organizowanie rajdów rowerowych,

     • organizowanie wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży,

     • wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie ścieżek turystycznych,

     • promocję turystyki i krajoznawstwa.

 • Nauki, edukacji, oświaty i wychowania.zadania realizowane w ramach programuwspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

„Celestynów - gmina sportowych pasji”, dofinansowanie w wysokości 115.000,00 zł, realizator: Regucki Klub Sportowy „Bór”.

W ramach dotacji przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w trzech sekcjach: piłki nożnej (8 grup), piłki halowej FUTSAL (1 grupa), piłki siatkowej (1 grupa). Obok regularnych zajęć rekreacyjno-sportowych zorganizowano piknik rodzinny, uczestniczono w turniejach.

Zorganizowano i przeprowadzono 920 godzin treningowych. W zajęciach uczestniczyło łącznie 140 uczestników.

Zdjęcie chłopięcej drużyny piłkarskiej.
Zdjęcie dzieci grających w piłkę nożną.
Zdjęcie dzieci na boisku piłki nożnej


W 2021 r. organizacje nie złożyły ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • „Służyć w trudnych czasach.”, dofinansowanie w wysokości 8.150,00 zł, realizator: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Celestynów.

W ramach dotacji przeprowadzono 4 służby porządkowe, w ramach których uprzątnięto pomniki na terenie gminy oraz teren wokół nich, służbę pamięci obejmującą capstrzyk z okazji 78. Rocznicy Akcji pod Celestynowem, 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (złożono kwiaty oraz zapalono znicze pod pomnikiem), 6 spotkań - zbiórek o tematyce patriotycznej (dotyczące lokalnych postaci historycznych), 3 spotkania - warsztaty liderskie. Przeprowadzono również turniej sportowy poszerzający wiedzę o Akcji pod Celestynowem oraz wydarzenia otwarte dla społeczności Gminy Celestynów takie jak: grę harcerską z okazji 78. Rocznicy Akcji pod Celestynowem oraz historyczne kino plenerowe w miejscowości Jatne.

Bezpośrednio udział w zadaniu wzięło łącznie około 180 uczestników.

Zdjęcie harcerzy składających kwiaty na pomniku.
Zdjęcie dzieci i harcerzy pod pomnikiem.


 • „Szkice historyczno-krajoznawcze o Zabieżkach i okolicy traktujące”, dofinansowanie w wysokości 10.863,00 zł, realizator: Stowarzyszenie Kultury Mazowsza.

Zdjęcie książki pt. „Zabieżki. Wieś na skraju lasu.”

W ramach dotacji opracowana została oraz wydana w nakładzie 1.000 egzemplarzy książka pt. „Zabieżki. Wieś na skraju lasu.” o historii Zabieżek, jednego z sołectw Gminy Celestynów. Publikacja jest również dostępna w wersji elektronicznej na stronie stowarzyszenia.

Na ponad 300 stronach opisano oraz udokumentowano zdjęciowo historię wsi Zabieżki i jej najbliższej okolicy w okresie od XV w. do czasów współczesnych oraz w drugiej części opis walorów krajoznawczych, zwyczajów oraz warunków życia panujących w II poł. XX wieku.


 • „Organizacja imprezy plenerowej XV Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze 80 rocznica powstania Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra oraz opracowanie i wydanie popularnonaukowej publikacji pod roboczym tytułem "Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra Fortyfikacje Przedmościa Warszawa z lat 1940-44.”, dofinansowanie w wysokości 14.896,00 zł, realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.

W ramach dotacji zorganizowano dwudniową imprezę plenerową na Dąbrowieckiej Górze oraz wydano publikację popularnonaukową.

Pokazano wydarzenia, które odbywały się na terenach Gminy Celestynów oraz powiatów sąsiednich. Podczas imprezy można było obejrzeć Fortyfikacje Dąbrowieckiej Góry w roku 1944, pokazano wielkie wrakowisko z bitwy pancernej pod Warszawą w 1944 r., fragment pozycji bojowych z 1944 oraz repliki drewniano-stalowych schronów biernych biorących udział w inscenizacji budowy. Stoiska i obozowiska grup rekonstrukcji historycznej. Utworzonych zostało 8 wystaw tematycznych związanych z działaniami budowlanymi i pracami fortecznymi z lat 1940-44, w tym żywych pokazów prac rzemieślniczych i budowlanych oraz historią Wojska Polskiego. Zobaczyć można było formacje walczące na Przedmościu w 1944 r., ich sprzęt oraz wyposażenie. Całość wspierały wystawy umundurowania i wyposażenia polskich formacji wojskowych z lat 1915-1945 oraz materialne pozostałości po bitwach polskiego żołnierza. W ramach wydarzenia zapewniono oprowadzanie widzów po wystawach w schronach i ich otoczeniu.

Wydanych zostało 500 egzemplarzy bogato ilustrowanej publikacji popularnonaukowej pt.: ”Fortyfikacje Przedmościa Warszawa 1940-1944. Dąbrowiecka Góra i odcinek południowy pozycji.”

Zdjęcie czołgu.
Zdjęcie przedstawia stroje historyczne żołnierskie.
publikacjPublikacja pt. ”Fortyfikacje Przedmościa Warszawa 1940-1944. Dąbrowiecka Góra i odcinek południowy pozycji.”


 • „Nasze zabytki inaczej!”, dofinansowanie w wysokości 493,00 zł, realizator: Stowarzyszenie edukacyjno-kulturalne „NDM”.

W ramach dotacji przeprowadzono zdalne warsztaty polegające na stworzeniu papierowej miniatury lokalnego zabytku architektonicznego - Dworu w Celestynowie.

W warsztatach uczestniczyło 20 osób w wieku od 7 do 14 lat.

W 2021 r. organizacje nie złożyły ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Mierniki efektywności realizacji programu


Wspólne przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje pozarządowe, inne podmioty i Gminę CelestynówKultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Plenerowa wystawa fotografii pn. „Nowak u Masajów” autorstwa Goni Zduńczyk, fotografki i współzałożycielki Fundacji Ekonomicznej Polska-Afryka Wschodnia. Przedsięwzięcie realizowane wraz z Fundacją Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia.

Artystka w swoich pracach przybliża nam pracę misjonarza, ale również przedstawiła ludzi i świat, w którym on żyje. Dzięki fotografiom Goni Zduńczyk poznaliśmy bliżej niezwykły lud Masajów. Wystawa była również przewożona do innych sołectw.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Gminny Dzień Bezpieczeństwa przeprowadzony w ramach szerszego projektu pt. "Poznaj i zadbaj o bezpieczeństwo lasów oraz celestynowskie rezerwaty przyrody", prowadzonego przez Fundację Europa 112.

Dla jego uczestników przygotowano szereg działań propagujących wiedzę o bezpieczeństwie i prezentujących jednostki straży z terenu gminy oraz działające przy nich Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W roku 2021 tematem przewodnim były rezerwaty zlokalizowane na terenie Gminy Celestynów oraz obszarach chronionych Natura 2000, wśród nich znalazły się: Czarci Dół, Bagno Całowanie, Żurawinowe Bagno, Goździkowe Bagno, Celestynowskie Grądy, Bocianowskie Bagno.

Członkowie drużyn zaprezentowali zagrożenia mogące wystąpić na obszarach leśnych, czy bagiennych oraz poinformowali jak z nimi walczyć. Zainscenizowano udzielenie pierwszej pomocy osobie, która w lesie ucierpiała w wichurze, gaszenie torfu na bagnie, walkę z pożarem lasu, w tym pożarem ściółki oraz przenoszenie zagrożonego gniazda ptasiego.

Zdjęcie grupowe strażaków.
Zdjęcie strażaków lejących wodą z węży strażackich.


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • „Zawody strzeleckie o tarczę okolicznościową”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Bractwem Strzelców Kurkowych „Lechity” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zawody odbyły się 12.06.2021 r. na licencjonowanej strzelnicy w Kacprówku k. Łaskarzewa. W ramach zawodów rywalizowano o tarczę okolicznościową celestynowskiego samorządu.

 • „Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Futsalu U-15”, przedsięwzięcie realizowane wraz z Reguckim Klubem Sportowym „Bór”.