OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej w Gminie Celestynów w 2021 r. większość wskaźników cząstkowych znajduje się w sytuacji zbliżonej do średniej. Dzięki obywatelskiej mobilizacji mieszkańców gminy podczas wyborów prezydenckich, gmina uzyskała jedną z wyższych pozycji w na tle grupy porównawczej biorąc pod uwagę wskaźnik frekwencji wyborczej. Wskaźnik salda migracji w gminie jest dodatni i na przestrzeli lat wzrastał, choć zmiany te były mniej dynamiczne niż w gminach należących do grupy porównawczej.