ocena ogólna - GOSPODARKA


Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA


Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Pod względem aktywności gospodarczej sytuacja Gminy Celestynów jest zbliżona do średniej. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak struktura własnościowa przedsiębiorstw oraz wypisów z REGON sytuacja jest lepsza od większości porównywanych gmin. Pozostałe wskaźniki znajdują się w sytuacji wymagającej dodatkowej uwagi. Na uwagę zwraca fakt, że w latach poddanych analizie obszar obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego został dwukrotnie zwiększony, co wskazuje na aktywną działalność Gminy w tym zakresie. Rozpoczęte kolejne procedury uchwalania planów wskazują, że trend zwiększania terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w latach następnych będzie utrzymany.